Privacybeleid

Wij zijn Jeugdcentrum Pingie, Hertstraat 98, 9473 Welle. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0411600395. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

Welke gegevens slaan wij op?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens i.k.v. van ons ledenbeheer  volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben moderne technische en procedurele maatregelen getroffen om de beveiliging van jouw gegevens te kunnen garanderen. De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot het dagelijks bestuur van JC Pingie vzw en de raad van beheer, die jouw gegevens enkel mogen verwerken en gebruiken in functie van hun taken binnen JC Pingie vzw. Onze medewerkers zijn voortdurend alert op het geheimhouden van jouw gegevens. Wij melden eventuele datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkenen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw gepersonaliseerde lidkaart te drukken, met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier op de website of via email, u informatie op te sturen aangaande de activiteiten van JC Pingie vzw.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:
Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons jeugdcentrum en onze website. Contactgegevens die u achterlaat worden niet langer bewaard dan nodig. U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen via info@jcpingie.be om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor nieuwsbrieven.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:
Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@jcpingie.be
Privacybeleid
login